Möten

I föreningen finns följande formella
stadgeenliga mötesarenor:

 

♦ Styrelsemöte
♦ Ordinarie föreningsstämma
 (brukar populärt kallas årsstämma eller årsmöte)

♦ Extrastämma

 

Styrelsemöte: Forum för styrelsens leda-
möter. På dessa möten går man igenom
aktuella händelser, tar beslut om förbätt-
ringar och ser över ekonomin. Styrelse-
möte sker minst en gång i månaden, dock
ej under juli månad.

 

Ordinarie föreningsstämma: Kallas även
årsstämma eller årsmöte. Denna samman-
komst är Brf Segelflygarens stadgeenliga föreningsstämma. Här får styrelsen tillfälle
att berätta om det gångna årets arbete, föreningens ekonomi och framtida projekt.
Här sker också omval och nyval av leda-
möter till styrelsen och andra befattningar.
Här besvaras motioner från enskilda med-
lemmar med förslag på förändringar.

 

Extrastämma: ett möte för alla med-
lemmar som styrelsen kan kalla till vid
behov, om något av särskild vikt ska be-
slutas som styrelsen anser att medlem-
marna bör vara med att fatta beslut om.
Ett större antal medlemmar kan också
gemensamt kräva att styrelsen kallar till extrastämma. Se föreningens stadgar
§15, klicka  här