Loftgångar


Allmänt om loftgångar

Loftgång räknas juridiskt som en del av det gemensamma
trapphuset. Loftgången hör alltså inte till bostadsrätten. Mot-
svarande gäller för markgång fram till lägenhetsytterdörren.


Fastighetsägaren och fastighetsskötaren måste alltid kunna
ha tillträde till loftgången.


Loftgången får inte utnyttjas som förvaringsplats. Inga
installationer får göras på loftgången utan styrelsens
godkännande.

Det är tillåtet att ha ett bord och stolar av typen trädgårdsmöbler. Det måste dock vara minst 80 cm fritt utrymme. För den gemensamma trivseln håll loftgången prydlig och fri från onödiga föremål.  


Brandfarliga föremål och vätskor får absolut inte förvaras på loftgången.

Det är ej tillåtet att grilla på loftgång eller balkong.