Brandinfo till boende

Nedanstående information och
regler finns för att hjälpa dig
som bor
i brf Segelflygaren
vid en eventuell brand.

 

Så förebygger du brand

En väl fungerande brandvarnare är den
viktigaste utrustningen för att rädda liv
vid brand. Brandsläckare och jordfels-
brytare är annan utrustning som är bra
att ha. Starta inte diskmaskiner, tvätt-
maskiner, torktumlare och torkskåp när
du kan somna eller går hemifrån.

Släck TV:n med knappen på själva TV:n
(ej fjärrkontrollen). Detta sparar dess-
utom energi. Det viktigaste är att aldrig
lämna ett rum med levande ljus, gå ifrån
mat på spisen eller brinnande cigaretter.

Brandfarliga varor
Förvaring av brandfarliga varor t ex bensin,
lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i
förråd eller garage. I en lägenhet får
förvaras max 5 liter gasol (typ 2012)
eller max 10 liter vätska. På balkonger
bör ej förvaring ske. (Myndigheterna god-
tar en P11 gasol och 25 liter vätska, men
brf kan besluta annat
).

 

Gastuber
Gastuber för dykning eller medicinskt bruk
får förvaras i lägenheter och då i hallen
nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen
ska finnas en skylt som varnar för gastuber.

 

Förvaring av mopeder och motorcyklar
Förvaring av mopeder och motorcyklar får
endast ske i utrymmen som är brandtek-
niskt skilda från övriga trapputrymmen,
t.ex. cykelrum, garage. Reparationer får
ej utföras där eftersom utsläpp av bensin
utgör brandrisk. Vid långtidsförvaring
(vinter) bör bensintank tömmas för att
förhindra läckage.

 

Tänk igenom före
Tänk igenom vilka brandrisker som kan
finnas i din lägenhet. Tänk också på hur
din bostad ser ut och var varje familje-
medlem sover. Gör en plan för hur ni ska
utrymma om det börjar brinna. Låt barnen
delta i planeringen. Rita gärna en utrym-
ningsplan och sätt upp den där ni ser den
ofta. Se till att det alltid finns minst en
fungerande brandvarnare i lägenheten.
Är lägenheten i två plan bör det vara en
brandvarnare på varje plan.

 

Viktigt att veta om trapphusen
Eftersom trapphusen och våningsplanen är
utrymningsvägar och brandceller får absolut
inte något förvaras i trapphusen och på
våningsplanen av olika skäl:

 

♦ Risken för anlagda bränder ökar.

♦ Hindrar utrymning och brandmännens arbete

♦ Risk för snubbling ökar eftersom sikten kan
  vara dålig p.g.a. rök.

♦ Branden kan sprida sig till föremål som förvaras
  i trapphus och våningsplan, med ökad rök och
  hetta som följd.

♦ Hindrar ambulanspersonal vid hämtning av sjuka
  personer på bår och övriga transporter.

 

Ett rent och tomt trapphus underlättar för fastighetsskötarna, städarna, brevbärarna
och hemtjänsten. Även andra behöver
komma fram i trapphusen utan att bli
hindrade av t.ex. cyklar. Barnvagnar är
den främsta orsaken till trapphusbränder.

 

I trapphusen finns två rökdetektorer utan-
för tvättstugan.

 

Om det börjar brinna

 

♦ Rädda
♦ Larma, ring 112
♦ Släck

 

Uppkommer brand i en lägenhet i ett bo-
stadshus är det ganska lätt att släcka
branden i ett tidigt skede om man har
tillgång till brandsläckare och kunskaper
om hur den används. I lägenheter rekom-
menderas en 10 liters skumsläckare eller
en 6 kg pulversläckare.

Vid brand som ej kan släckas av den bo-
ende utrymmes
lägenheten skyndsamt.
Det är viktigt att dörrarna (rums-
och lägenhetsdörrarna) stängs om branden
för att för
hindra syretillförsel och spridning.

 

Utrymning vid brand i låghus
Dessa regler gäller för hus med max 8 våningar där våningsplan och trapphus ej är skilda från varandra.

 

Brinner det i den egna lägenheten och Du
inte kan släcka, utrym fortast möjligt,
larma 112. Brinner det på annan plats i
fastigheten, stanna i din lägenhet och
invänta vad brandförsvaret meddelar.
Om trapphuset är rökfyllt så är brandför-
svarets stegar via fönster och balkong Din
utrymningsväg. Gå aldrig ut i ett rökfyllt
trapphus! Använd absolut inte hissarna
när det brinner.

 

Röken dödar
Brandrök är mycket giftig. Om Du måste
passera genom rökfyllda utrymmen så kryp
under röken på alla fyra och med ansiktet
så nära golvet som möjligt. Där är det
också kallast.

 

Regler för samlingslokaler
Kontrollera att...

 

♦ alla utrymningsvägar (dörrar, korridorer, trapp-
hus, etc.) är fria från belamring som kan för-
hindra en utrymning och att dessa är fria från
brännbart material,

 

♦ alla dörrar i utrymningsvägarna är lätt öppnings-
bara utan nyckel eller redskap,

 

♦ dörrar är utåtgående i utrymningsriktningen,

 

♦ det finns minst två av varandra oberoende
utrymningsvägar,

 

♦ skyltningen av utrymningsvägarna är tydlig hela
vägen ut,

 

♦ brandavskiljande dörrar är hela och tätslutande
(tillhållning, mm),

 

♦ släckutrustningen är funktionsduglig och finns i
tillräcklig omfattning,

 

♦ eventuell nödbelysning är funktionsduglig, även
nödkraft till genomlysta/belysta skyltar,

 

♦ personantalet i lokal/lokaler ej överskrides
(max personantal, skylt).

 

Det är viktigt att du som ägare/innehavare
tydliggör gällande brandskyddskrav för den
som lånar/hyr lokalen.

 

Regelbunden kontroll av
brandskyddsanordningar

Varje bostadsrättsförening ska ha ett s.k.
Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA).
Den som ansvarar för SBA har skyldighet
att regelbundet utföra lämpliga kontroller.
I brf Segelflygaren utförs SBA av vår
fastighetsskötare HSB Fastighetsservice.

Allmänt om
SBA

Policy
Alla som bor eller arbetar i föreningens
byggnader ska veta hur de ska förebygga
brand samt vad de ska företa sig om
brand utbryter i den egna lägenheten
eller i byggnaden i övrigt.

Brandcellsindelningen ska hållas intakt.
Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras
regelbundet och hållas i brukbart skick.
Varje bostadsrättshavare svarar för att
det finns brandvarnare i lägenheten och
att brandvarnarna fungerar.

Brandteknisk uppbyggnad, brandcellsindelning
Lägenheter: Varje lägenhet är en brandcell.

 

Trapphus: Varje trapphus är en brandcell.

 

Våningsplan: (utrymmet utanför lägenhets-
dörrar och hissar)

När våningsplanen och trapphuset är avskild
med branddörrar är varje våningsplan var sin
brandcell och trapphuset en egen.

 

Vindar: Vindarna eller del därav är en brandcell.

 

Garage: Garaget är en brandcell.

 

Garagetrapphus: Trapphusen är egna brand-
celler och alla utrymmen som avskiljs med
branddörrar är egna brandceller.

 

Brandskyddsanordningar
Rökdetektorer: Rökdetektorer sitter i trapphuset utanför trappens tvättstuga

Branddörrar: Branddörrar av stål finns till
hissmaskinrum, ventilationsrum och sop-
rum. Alla branddörrar ska ha fungerande
dörrstängare och låskolvar. Skylt på båda
sidorna ska finnas som upplyser om att
dörren ska vara stängd.

Utrymningsskyltar: Belysta utrymnings-
skyltar med nödljus ska finnas i garage
och större samlingslokaler.

Brandsläckare: Brandsläckare ska finnas i
garage, samlingslokaler och undercentral.
Välj skumsläckare i samlingslokaler och
pulver i garaget och undercentralen.

Räddningsvägar: Kan finnas behov av ytor
där brandförsvaret kan köra upp sina steg-
bilar framför eller bakom byggnader för
att ta ner boende när trapphusen inte kan
nyttjas p.g.a. att de är rökfyllda. Dessa
ytor måste snöröjas. Kontrollera med
brandförsvaret vilka ytor som behövs.
Det kan också finnas behov av skyltning,
t.ex. parkering förbjudet eller att vägen
ska snöröjas.

Nödutgångar: Finns i garagets trapphus
samt från gästparkeringen, samlingslokaler
samt i hyreslokaler. Det kan behövas
speciella rutiner för låsning och upplåsning
av nödutgångar när lokalerna används för
att säkerställa att de kan öppnas utan
nyckel eller dylikt i händelse av brand.
Särskilda regler gäller för gruppboendet.

Rutiner för kontroll av brandskyddsanordningar
Rökdetektorer kontrolleras varje halvår

 

Branddörrarnas funktion kontrolleras varje
halvår. Dessutom instrueras de boende
att alltid skyndsamt felanmäla brand-
dörrar som inte går i lås/stängs.

 

Att ventilerna på stigarledningarna är
stängda och att de i övrigt är intakta
kontrolleras varje år.

 

Utrymningsskyltarnas nödljusfunktion
kontrolleras varje halvår.

 

Regelbundet ska kontrolleras att brand-
släckarna finns på sina platser och årligen
kontrolleras att trycket är inom gröna
zonen på tryckmätaren. Med 5-10 års
intervall, beroende på typ av släckare,
görs en service av brandsläckarleverantör.

 

Utrustning som kan
framkalla brandtillbud

Torktumlarna demonteras (delvis) och
rengörs (dammsugs) minst en ggr/år
för att undvika brandrisk.

Blinkande lysrör utbytes snarast för
att inte driftdonen ska överbelastas
med brandtillbud som följd. Övergång
till elektroniska glimtändare eliminerar
blinkande rör och därmed brandrisk.